Alg.Ledenvergad. - NBV

Datum24-04-2010
Tijdstip00:00
PlaatsWageningen
Algemene Ledenvergadering NBV in het WICC.
Aanvang 10.00 uur met aansluitend lunchgelegenheid in het Bijenhuis.

De agenda kunt u ook nalezen in het maandblad Bijenhouden maart 2010, pag. 21
In het maartnummer staat tevens het verslag van de ALV 2009 gepubliceerd.

Algemene Ledenvergadering NBV
zaterdag 24 april 2010

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op zaterdag 24 april 2010 in het Congresgebouw van het 'Hof van Wageningen',
Lawickse Allee 11 te Wageningen, aanvang 10.00 uur, einde 12.30 uur.
Vanaf 09.30 uur ontvangst met koffie.

Agenda
1. Opening door de voorzitter, dhr. Jan Dommerholt
2. Notulen ALV 18 april 2009
3. Mededelingen en ingekomen stukken
    a) Informatie over vennootschapsbelasting 
    b) Informatie over AMBI/SBBI status van de NBV
4. Jaarverslag 2009
5. Financiële stukken
Vragen over de financiële jaarstukken dienen uiterlijk 14 dagen voor de vergadering schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat.
    a) Bespreking jaarrekening 2009
    b) Verslag kascommissie 2009
    c) Vaststellen jaarrekening
    d) Decharge verlenen aan het bestuur
    e) (her) benoeming kascommissie
6. Begroting 2011
7. Activiteitenplan 2010
8. Verkiezingen hoofdbestuur
    a) Aftredend en herkiesbaar is de heer Rob Nijman, hij stelt zich herkiesbaar.
    b) De heren Nico Rovers en Marcel Simon treden af en zijn niet meer herkiesbaar.
    c) In de vacature Nico Rovers stelt het bestuur de ALV voor om te benoemen de heer Bert Willigenburg. In de vacature Marcel Simon stelt het bestuur de ALV voor om te benoemen de heer Rik Snoek. Er blijft dus nog één vacature niet ingevuld.
9. PAUZE
10. Presentatie voortgang van het Deltaplan.
      a) Kennis- en praktijkcentra in Nederland
11. Onderscheidingen.
12. Toekenning subsidie Dick Vunderinkfonds.
13. Rondvraag. Bij voorkeur vragen schriftelijk indienen tijdens de pauze.
14. Sluiting om 12.30 uur.

Vanaf 13.00 uur kunt u in het Bijenhuis te Wageningen lunchen.
Een lunchpakket à € 5,- (drie broodjes) kunt u reserveren: t 0317-422422, e redactie@bijenhouders.nl

Na 13.30 uur zal in het Bijenhuis worden uitgelegd hoe je de bijenhouderij zou kunnen presenteren in dit 'Jaar van de Biodiversiteit'.
Dit o.a. in de voorbereiding op de Landelijke Open Imkerijdag die op 11 juli zal worden gehouden.

« Naar overzicht