Ned.-Duitse Studiedag

Datum26-02-2011
Tijdstip00:00
PlaatsTer Apel
Nederlands-Duitse Imkerkring 26 februari 2011

De landsgrens is steeds minder een be lemmering voor contact en samenwerking tussen imkers die onder vergelijkbare
omstandigheden bijen houden. Goede contacten tussen vertegenwoordigers van imker verenigingen in de Eems Dollard Regio,
ruwweg het gebied van de drie noordelijke provincies, oostelijk Overijssel en het aangrenzende Noordwest-Duitsland, leidden
o.a. tot jaarlijkse goed bezochte grensoverschrijdende studiedagen.
Daarover kon u eerder in uw blad Bijenhouden lezen.

In 2010 was het thema van de studiedag in Rhede (D)  ‘Bestuiving in de land- en tuinbouw’.
Toen werd door een onderzoeker van Celle, een akkerbouwer, fruitteler en zaadteler/imker het nut, de noodzaak, mogelijkheden en
beperkingen van de inzet van honingbijen besproken. Op 29 november kwam volgens afspraak een kleine groep vertegenwoordigers van plantentelers
en imkers uit Nederland en Duitsland bijeen om het dreigende tekort aan bestuivingsvolken en hoe daarop te reageren verder
te bespreken. Er is besloten het volgende uit te werken:
• de communicatie tussen plantentelers en imkers in de grensstreek bevorderen door uitgave van een regionale tweetalige bestuivingsbrochure;
• het gebruik van heldere (schriftelijke vastgelegde) afspraken over wederzijdse rechten en plichten stimuleren;
• een opzet uitwerken voor een grensover schrijdend scholingsprogramma, een bestuivingscursus (met de bestuivingscursus van Zuid-Nederland als voorbeeld) omdat bijenvolken inzetten voor bestuiving speciale kennis vraagt van imkers en kwekers.
Over de nadere uitwerking van deze af spraken wordt o.a. gerapporteerd op de eerstvolgende Nederlands-Duitse studiedag in 2011.

De komende Nederlands-Duitse studiedag op zaterdag 26 februari 2011 in Ter Apel (NL) kent twee actuele thema’s:
Varroa
Praktisch imkeren met gezonde bijen.
Naast terechte aandacht voor varroa bestrijding lijken we de invloed van nosema op onze bijen te onderschatten. Daarom
start ’s morgens dhr. Markus Holt (collega van Pia Aumeier) uit Bochum met:
• Nosema: oorzaken, gevolgen en behandeling; dus wat kan de imker doen tegen nosema als ‘ziekte’?
Praktische tips
Bruikbare praktische tips voor de dagelijkse imkerpraktijk van beroepsimkers met ervaringen in Nederland en Duitsland:
• Zonder veel werk grote honingoogsten binnenhalen.
• Gezonde jonge (winterbestendige) volken opbouwen.
De Nederlands-Duitse Imkerkring rapporteert over vervolgacties op het thema Bestuiving in 2010.
In de lunchpauze is er voldoende gelegenheid voor onderling contact, om afspraken te maken voor bv. grensoverschrijdende
bezoeken. Voor contact is er een aantal kleine presentaties van plaatselijke verenigingen, individuele imkers en teeltverenigingen.

Deelnamekosten: €15,- per persoon, inclusief een eenvoudige lunch. In verband met de voorbereidingen is aanmelden noodzakelijk
bij de secretaris van de werkgroep NoN-Bijeen, Wim Joosten, De Made 26, 9411 ME Beilen, e wm.joosten@gmail.com
Zie voor meer gegevens de website van de NBV (bijenhouders. nl) en het Imkerforum (bijenhouden.nl).
De samenwerkende imkerorganisaties in de Eems- Dollardregio verwachten veel belangstellenden te kunnen begroeten.

« Naar overzicht